vířivé termíny

Podmínky služby

Smluvní podmínky EDDYCAM

I. Obecná část

1. Geltungsbereich

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro všechny transakce elektronického obchodování s našimi zákazníky z našeho obchodu EDDYCAM.

2. účastník

Smlouvy o elektronickém obchodu uzavíráme jako poskytovatel pouze s fyzickými osobami s neomezenou způsobilostí k právním úkonům, které dosáhly věku 18 let. Pokud byla z naší strany náhodně přijata nabídka účastníka, který nepatří do této skupiny osob, jsme oprávněni od smlouvy se zákazníkem odstoupit až do úplného splnění smlouvy oběma stranami, ledaže by smlouva již byla neplatná resp. neúčinné z jiných důvodů.

3. Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena až přijetím objednávky nebo objednávky zákazníka. Zákazník se vzdává prohlášení o přijetí. Nabídku smlouvy přijímáme s potvrzením e-mailem nebo nejpozději zasláním objednaného zboží. Při objednávce více zboží jsou pro každé jednotlivé objednané zboží samostatné a nezávislé nabídky na uzavření více kupních smluv. Pokud zjistíme, že jednotlivé zboží již výjimečně není dostupné, přijímáme smluvní nabídky pouze s ohledem na dostupné nebo dodávané zboží. Pokud nabídky nebudou přijaty, budeme zákazníka neprodleně informovat e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.

4. cena

Všechny ceny v našem obchodě EDDYCAM jsou včetně DPH. Zákazník zaplatí uvedenou částku v EURO. Ceny uvedené v internetovém obchodě platí pouze pro objednávky tamní (ceny elektronického obchodu) v době objednávky. Kromě toho jsou zde příslušné náklady na dopravu.

5. Ochrana osobních údajů

Zaručujeme, že údaje o zákaznících vyplývající z objednávek budou shromažďovány, zpracovávány, ukládány a používány pouze v souvislosti se zpracováním objednávky. Naše zákaznická data předáváme pouze přidruženým společnostem za účelem zpracování objednávek a také předáváme toto prohlášení o ochraně údajů těmto společnostem. Pokud si zákazník nepřeje, aby údaje byly použity pro výše uvedené účely, je oprávněn proti tomuto použití kdykoli písemně nebo e-mailem vznést námitku.

6. Kontaktní osoba / dostupnost

V případě jakýchkoli problémů zákazníků nás můžete kdykoli písemně kontaktovat na adrese uvedené v obchodě EDDYCAM.

7. Volba práva

Na právní vztahy mezi námi a našimi zákazníky se vztahuje výhradně německé právo.

8. Různé

Zákazník nemá právo na započtení nebo zadržení, pokud není nárok nesporný nebo nebyl právně prokázán. Místem plnění pro platby je naše obchodní místo. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy nebyla zcela nebo zčásti právně účinná nebo později pozbyla právní účinnosti, není tím dotčena platnost zbývající části smlouvy. Totéž platí, pokud má smlouva mezeru, kterou strany nepředvídaly.

9. odpovědnost

Neneseme odpovědnost za škody, které jsme my, naši zástupci nebo zástupci způsobili prostou nedbalostí. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené újmou na životě, zdraví nebo zdraví, porušením podstatných smluvních povinností nebo nedostatkem zaručených vlastností. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

10. Informace o online řešení sporů

Evropská komise poskytla internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. „platforma OS“). Platforma OS má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků z online kupních smluv. Platformu OS lze získat prostřednictvím následujícího odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II.Zvláštní podmínky pro nákup zboží

1. Předmět smlouvy

Zákazník objednává zboží nabízené online v obchodě EDDYCAM. Při objednání zboží akceptujeme tuto nabídku ke koupi, pokud je zboží dostupné a doručitelné. O přijetí smlouvy Vás budeme informovat e-mailem a objednané zboží zašleme zákazníkovi (prodej poštou). Pro nákup zboží platí kromě podmínek uvedených v Všeobecné části tyto zvláštní podmínky:

2. Právo spotřebitele na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (EDDYCAM eK, Právo na odstoupení od smlouvy, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 ( 0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Důsledky Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužni všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že si zvolíte jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi zvolili, vrátili peníze) neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

konec odvolání
Váš tým EDDYCAM

3. Dodávka

Zboží je doručováno zasláním na přepravní náklady uvedené v naší nabídce a na adresy v Německu a dalších zemích.

4. Bezahlung

Platba se provádí předem. Pokud Vám můžeme nabídnout jiné platební metody, najdete na ně odkaz v sekci "Platba" nebo v nákupním košíku při výběru platebních metod.

5. Výchozí

V případě prodlení budeme účtovat zákonné úroky z prodlení a náklady na připomenutí ve výši 3,00 EUR za upomínku.

6. Eigentumsvorbehalt

Ponecháváme si vlastnické právo ke všem námi dodaným zbožím zákazníkovi až do obdržení konečné a úplné platby za toto zboží.

7. Záruka

Záruka na vady je 2 roky od data vystavení faktury.

8. Omezení na použité položky

Případné nároky z odpovědnosti za škodu (bod I.9) se promlčují v zákonné lhůtě.

Košík