vírový písek

Reklamace

Právo spotřebitele odstoupit

Právo spotřebitele odstoupit

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (EDDYCAM eK, Attn. Mr. Edlef Wienen, Winkelerstr. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: + 49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený Vzorový storno formulář použití, ale není povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

EDDYCAM eK
pan Edlef Wienen
Winkelerstr. 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

důsledky

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení musíme vrátit peníze ) okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Váš tým EDDYCAM

Košík