Podmínky služby

I. Obecná část

1. Geltungsbereich

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro všechny transakce elektronického obchodování s našimi zákazníky z našeho obchodu EDDYCAM.

2. účastník

Jako poskytovatel uzavíráme smlouvy o elektronickém obchodování pouze s fyzickými osobami se sídlem ve Spolkové republice Německo a sousedních zemích, které mají neomezenou způsobilost k právním úkonům a dosáhly věku 18 let, jakož i s právnickými osobami se sídlem ve Spolkové republice Německo. . Pokud jsme náhodou omylem přijali nabídku účastníka, který nepatří do této skupiny, jsme oprávněni od smlouvy se zákazníkem odstoupit, dokud nebude smlouva oběma stranami plně splněna, ledaže je smlouva již neplatná nebo neúčinná pro jiné důvody.

3. Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena pouze tehdy, když přijmeme objednávku zákazníka nebo objednávku zákazníka. Zákazník se vzdává práva na prohlášení o přijetí. Nabídku smlouvy přijímáme s potvrzením e -mailem nebo nejpozději zasláním objednaného zboží. Při objednávce více zboží existují samostatné a vzájemně nezávislé nabídky na uzavření několika kupních smluv pro každé jednotlivé objednané zboží. Pokud zjistíme, že jednotlivé zboží již není ve výjimečných případech k dispozici, přijmeme nabídky smlouvy pouze s ohledem na dostupné nebo dodatelné zboží. Pokud nebudou nabídky přijaty, budeme zákazníka neprodleně informovat e -mailem na uvedenou e -mailovou adresu.

4. cena

Všechny ceny v našem obchodě EDDYCAM zahrnují DPH. Zákazník zaplatí uvedenou částku v EURO. Ceny uvedené v internetovém obchodě platí pouze pro objednávky tam (ceny elektronického obchodování) v době objednávky. Kromě toho existují příslušné náklady na dopravu.

5. Ochrana osobních údajů

Zaručujeme, že údaje o zákaznících vzniklé při příležitosti objednávek budou shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány pouze v souvislosti se zpracováním objednávky. Naše údaje o zákaznících budeme předávat pouze přidruženým společnostem za účelem zpracování objednávek a také těmto společnostem předáme tuto doložku o ochraně údajů. Pokud si zákazník nepřeje, aby byla data použita pro výše uvedené účely, je oprávněn kdykoli proti tomuto použití vznést námitku písemně nebo e-mailem.

6. Kontaktní osoba / dostupnost

Na adrese uvedené v obchodě EDDYCAM nás můžeme kdykoli písemně kontaktovat.

7. Volba práva

Německé právo se vztahuje výhradně na právní vztahy mezi námi a našimi zákazníky.

8. Různé

Zákazník nemá právo započíst nebo zadržet platbu, pokud nárok není nesporný nebo pokud není právně prokázán soudem. Místem plnění pro platby je naše sídlo. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy neměla být zcela nebo zčásti právně účinná nebo by později ztratila svou právní účinnost, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy. Totéž platí, pokud smlouva ukazuje mezeru, kterou strany nepředvídaly.

9. odpovědnost

Nezodpovídáme za škody, které jsme my, naši zástupci nebo zástupní zástupci způsobili prostou nedbalostí. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené úrazem na životě, končetinách nebo zdraví, porušením základních smluvních povinností nebo nedostatkem zaručených vlastností. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

10. Informace o online řešení sporů

Evropská komise poskytla internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. „Platforma OS“). Platforma OS má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online prodejních smluv. Na platformu OS se dostanete pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II. Zvláštní podmínky pro nákup zboží

1. Předmět smlouvy

Zákazník objednává zboží nabízené online v obchodě EDDYCAM. Při objednávání zboží přijímáme tuto nabídku nákupu, pokud je zboží k dispozici a lze jej dodat. O přijetí smlouvy vás budeme informovat e-mailem a odešleme objednané zboží zákazníkovi (prodej poštovní objednávkou). Kromě podmínek obecné části platí pro nákup zboží tyto zvláštní podmínky:

2. Právo spotřebitele na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, zboží převzala nebo převzala. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (EDDYCAM eK, Revocation, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) prostřednictvím jasného prohlášení (např. Dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Důsledky zrušení Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného druhu doručení, než jaké má nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme ), které mají být vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením se zbožím, které není nutné ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec odvolání
Váš tým EDDYCAM

3. Dodávka

Zboží je dodáváno zasláním na poštovné v naší nabídce a na adresy v Německu a dalších zemích.

4. Bezahlung

Platba se provádí předem. Pokud bychom vám mohli nabídnout jiné platební metody, odkaz na to najdete v sekci „Platba“ nebo v nákupním košíku při výběru platebních metod.

5. Výchozí

V případě prodlení budeme účtovat zákonné úroky z prodlení a náklady na připomenutí ve výši 3,00 EUR za upomínku.

6. Eigentumsvorbehalt

Vyhrazujeme si vlastnictví veškerého zboží, které dodáme zákazníkovi, až do konečné a úplné platby tohoto zboží.

7. Záruka

Záruka na vady je 2 roky od data faktury.

8. Omezení použitých položek

Jakékoli nároky z odpovědnosti za škodu (část I.9) jsou v zákonné lhůtě promlčeny.